Hoạt động của ATM Gạo
617,366
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
428,839
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
188,527
GẠO CÒN LẠI (Kg)
104,440
LƯỢT PHÁT
1,860,589,933
TIỀN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (VND)
553,366
GẠO ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (Kg)
1,146,589,933
TIỀN TỒN QUỸ (VND)
714,000,000
CHI MUA GẠO (VND)
0
CHI KHÁC (VND)

Góp Gạo